Doprava zdarma od 2999 Kč

Reklamační řád

Reklamační protokol ke stažení

Reklamační řád 

obchodní společnosti Autodíly Fojtík - Petr Fojtík, IČO: 15486583, DIČ: CZ 6703060584, se sídlem Jandova 39/68, Hlučín – Darkovičky, 748 01  

 1.  Úvodní ustanovení 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.   

2.  Uplatnění reklamace 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 3.  Lhůta pro uplatnění práv 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. 

4.  Vyřízení reklamace 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího nebo výtěžek použít na úhradu skladného. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

V případě, kdy se nejedná o obchodní vztah vyplývající ze smlouvy prodávající/kupující (spotřebitel), ale o vztah prodávající/kupující (podnikatel), není povinnosti prodávajícího vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tento vztah se řídí obchodním zákoníkem ČR.

 5.  Jakost při převzetí 

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy: zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

6.  Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy 

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 7.  Náklady reklamace a řešení sporů 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud. 

8.  Speciální záruční podmínky 

Protože mnoho autodílů jsou specifické součástky, při montáži nebo případné reklamaci je bezpodmínečně nutné dodržet určité postupy nebo doložit specifické dokumenty. Věnujte pozornost následujícím odstavcům 8.1 až 8.3. 

8.1.Kupující je si vědom, že nakupuje specifické zboží – autodíly a příslušenství, určené k odborné montáži v odborném servise za předpokladu dodržení postupu výrobce vozidla. Prodávající si vyhrazuje právo při reklamaci zboží vyžádat všechny potřebné dokumenty a informace vedoucí k úspěšnému posouzení reklamace tj. údaje o vozidlu, kopii technického průkazu, výpisy sériové diagnostiky, doklady za montáž dílu a vyjádření autoservisu, certifikáty o provedení proplachu systému pří uplatnění reklamace specifických dílů jako je kompresor klimatizace, palivová čerpadla a trysky apod.

8.2.Specifické náhradní díly a jejich posouzení: 

Naše doporučení: PŘED MONTÁŽÍ NOVĚ ZAKOUPENÝCH DÍLŮ JAKO JSOU KOMPRESORY KLIMATIZACE, TURBODMYCHADLA, SOUČÁSTI PALIVOVÉHO SYSTÉMU A DALŠÍ, JE NUTNÉ VŽDY NEJDŘÍVE NAJÍT DŮVOD POŠKOZENÍ VAŠÍ STARÉ SOUČÁSTI PŘED MONTÁŽI NOVÉ (špatná funkce mazání, nečistoty v palivu, nečistoty v okruhu klimatizace apod..)

                  Kompresor klimatizace - pro úspěšnou reklamaci kompresoru klimatizace je vyžadováno, aby byla dodána kopie dokladu za opravu, ze které je jasně patrné, že výměna kompresoru klimatizace byla provedena následujícím způsobem:

§  Výměna vysoušeče

§  Výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.)

§  Certifikát o proplachu okruhu klimatizace – nutno vyhledat odborný servis který disponuje zařízením pro vysokotlaké proplachy mediem R134a nebo chemické čištění.

§  Doplnění odpovídajícího množství předepsaného oleje

Někdy bývá kompresor dodán bez oleje. V takovém případě je před instalací nutné doplnit chybějící množství. Opravy systému klimatizace může provádět pouze osoba k tomu proškolená a musí postupovat dle pokynů výrobce vozidla.

Pokud nemůžete kompresor vrátit zazátkovaný (pro posouzení zbytkového oleje), je nutné provést kontrolu množství a typu oleje a tyto informace doložit.

V případě reklamace musí být veškeré procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) zdokumentovány na konečném dokladu, který je nutné doložit.

 

Filtr pevných částic (DPF/FAP filtr) - pro úspěšnou reklamaci DPF filtru je nutné doložit následující:

§  výpis ze sériové diagnostiky

§  výsledky měřených hodnot, zejména diferenciální tlak volnoběh/zvýšené otáčky

§  kopii velkého technického průkazu vozu, kde bylo DPF použito

§  informace o montáži DPF (adresa servisu, datum montáže a demontáže, stav km při montáži a při demontáži

§  všechny doklady a faktury

Později dodané podklady již není možné zúčtovat. Bez výše uvedených podkladů není možné posoudit oprávněnost reklamace.

                  Elektrické součásti (snímače, spínače, ventily apod.) - V případě                   závady na elektrických a elektronických součástech vozidla (zakoupeného zboží) je           nutné vždy přiložit kopii technického průkazu a chybový výpis sériové diagnostiky.           Výpis z diagnostiky je požadován na veškeré elektronické a elektronické díly (váhy           vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, OE díly, snímače, spínače,                   zařízení zapalování, žhavení, řídící jednotky a další. Při uplatnění reklamace těchto           dílů si prodávající mimo výpis paměti závad sériové diagnostiky může vyžádat také           výpis sekce měřených hodnot sériové diagnostiky příslušné řídící jednotky, se                   kterou reklamované zboží souvisí.

 Součásti palivových soustav (vstřikování benzín, diesel, čerpadla, trysky, regulátory tlaku apod.) – pro uplatněné reklamace ze zboží, které je náchylné na poškození například palivem nebo další součástí, která s reklamovaným zbožím přímo souvisí je nutno prokázat dodržení správného technologického postupu jako je např:

§  kontrola nebo případná repase vysokotlakého čerpadla Common-Rail (nejčastější důvod zničení trysek je uvolnění ocelových špon z poškozeného čerpadla)

§  zkontrolovat a vyčistit palivovou nádrž

§  vyčistit RAIL a vedení vysokého tlaku

§  vyčistit palivové potrubí vysokotlaké i nízkotlaké části systému

§  vyměnit palivový filtr

§  nové trysky opatřit novým těsnícím kroužkem

§  kodovat správně nové trysky

§  před montáži vyměnit palivo

 Turbodmychadla/kompresory vzduchu – v případě uplatnění reklamace tohoto druhu zboží, je nutné prokázat správnou a odbornou montáž, dodržení montážního postupu – výměna potřebných částí mazání, oleje, filtru, zalití turba olejem, dekarbonizace apod. V případě prokázání nesprávné funkce mazacího systému nebo obsahu karbonu nebo nesprávného a nedostatečného mazání dmychadla bude reklamace vždy zamítnuta.

 8.3. Kupující bere na vědomí výše uvedené požadavky prodávajícího pro uplatnění reklamace odborných – specifických autodílů z vadného plnění a zavazuje se dodat ihned spolu s reklamovanou součástí výše uvedené a požadované dokumenty. Na pozdější dodání a zpětné vystavení dokladů a dokumentů a antidatování těchto dokumentů, jakožto běžnou praxi autoservisu nebude brán zřetel.

 9.   Smluvní záruka za jakost 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 10.                  Další ujednání 

Kupující bere na vědomí, že k reklamaci může zaslat pouze zboží v kompletním stavu, v jakém jej obdržel od prodávajícího a toto zboží byť je sestaveno z dalších částí není dovoleno dále rozebírat a uplatňovat reklamaci jen na danou část zboží. Zboží, které kupující od prodávajícího zakoupil, se považuje jako jeden celek, dále nerozebíratelný.

  

Tento reklamační řád je účinný od 20. února 2014.